dorpsvereniging SINT LAURENS

 dorpstafel

Aantekeningen Dorpstafel 28 maart 2017

 

 

Opening en mededelingen

 

Peter Joosse opent de dorpstafel.

Voorstelrondje.

 

Vaststellen agenda

Agendapunt Voedselbank wordt geschrapt.

 

Verslag dorpstafel 29 september 2016

Vraag over het sluiten van de gymzaal: wat is de stand van zaken?

Door de gemeente wordt gemonitord hoe vaak de gymzaal en andere gemeentelijke locaties gebruikt worden. Situatie is niet veranderd.

Het sporten van scholen. Er is verder geen mogelijkheid om elders te sporten.

Hoek Kasteelstraat- Van Cittersstraat: geparkeerde auto’s belemmeren het zicht. Terugkoppeling via de dorpskrant. Het is bekekenen door de gemeente.

Onkruidbestrijding. Is er al ontwikkeling op dit onderwerp? Er wordt nog bekeken wat efficiënt en financieel haalbaar is. Tijdens onkruidverwijdering kan bewoners gevraagd worden hun auto te verplaatsen.

 

Inbreng kinderen van het dorp

De kinderen van het dorp hebben een plan om een plek in te richten als speelplek.

Wethouder vindt het een leuk idee, er komt een uitnodiging om het plan in de gemeenteraad te presenteren.

 

Boa’s

Bewoners geven aan dat de boa’s te weinig zichtbaar zijn. De boa’s komen als er een klacht is. Die is er blijkbaar zelden.

Via de site van de gemeente Middelburg kan er een klacht gemeld worden, denk aan hondenpoep, vuil op straat.

Meldingen van paardenpoep, ruiters hebben een opruimplicht.

Paardenbezitters rondom Sint Laurens zijn erop gewezen dat zij een opruimplicht hebben.

Op de Noordweg worden door de politie snelheidsmetingen gedaan. Er wordt veel te hard gereden.

Wijkagent afwezig met goede reden.

 

Buurtcadeau Oranjefonds

Dorp heeft buurtprijs gekregen van € 3000,-. Een “Social Sofa” is een leuk idee. De bank wordt kaal geleverd en gezamenlijk in overleg, met mozaïekstenen beplakt. Wij zijn met het voorstel bezig. Er is een plek met verwarming nodig om de bank te kunnen beplakken. Het plan moet verder uitgewerkt worden. Eerst een plek zoeken, als die er niet is moeten we iets anders bedenken.

 

Stand van zaken woningbouw

Nieuwe bijeenkomst rond de zomer. Er wordt gedacht aan 200 woningen in 10 tot 15 jaar.

Zuidwest heeft de grootste kans om te beginnen omdat daar de infrastructuur al ligt.

De Gemeente gaat in gesprek met de provincie. Er moeten afspraken gemaakt worden over het aantal te bouwen woningen op Walcheren. Er is veel vraag naar woningen voor ouderen en zorgwoningen

In de zomer komt een uitnodiging aan marktpartijen en eigen bewoners die willen bouwen. Behoefte is er. Na 1 á 2 jaar starten is te optimistisch bekeken. Voor de zomer wordt er een datum bekend wanneer de volgende bijeenkomst is.

 

Molenproject

Er wordt veel gepraat, laatste bespreking met ideeën. Er zijn openingen.

 

Dorpstafelbudget

2 aanvragen:

Oranjevereniging: ze willen extra activiteit gaan organiseren. In het najaar een samenzijn.

€ 500,-

Speelzaal Het Groentje: Aanschaffen van duurzaam speelmateriaal.

€ 300,-

Iedereen is het er mee eens.

Nog € 700,- over voor de vergadering in het najaar.

 

Groencheque

Er is nog € 500,- te verdelen van de groencheque. Aanvragen kunnen weer ingediend worden voor de dorpstafel in het najaar.

 

Overige bespreekpunten

Paal naast de Van Cittershoff ligt er steeds naast. Wat is het beleid hier in. Paal kan eruit gehaald worden door gemeente. Voorstel om een sleutel aan de paal te bevestigen.
Er wordt contact met de bewoners opgenomen.                            
      Volgende Dorpstafel 3 oktober 2017 in het Van Cittershoff

 

 

 

 

 

Informatie op de website van gem. Middelburg

 

Agenda dorpstafel 3 oktober 2017

Verslag dorpstafel 28 maart 2017

Verslag dorpstafel 15 oktober 2015
Demografische informatie
Dorpsvereniging Sint Laurens
Gladheidsbestrijding

Wanneer vergadert de wijk/dorpstafel?

De planning voor 2017

 

Aanvraag wijktafelbudget