dorpsvereniging SINT LAURENS

 dorpstafel

Dorpstafel Sint Laurens

Het verslag van de dorpstafel Sint Laurens, gehouden op 23 oktober 2018.

 

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de dorpswethouder, Dhr. Johan Aalberts en de Dorpsmanager, Dhr. Henk Huige, voor.
Op verzoek uit de zaal stelt hij ook zichzelf voor: Peter Joosse, inwoner van Sint Laurens.  Er wordt, in verband met de privacywet,  op gewezen dat het invullen van de presentielijst niet verplicht is, maar wel gemakkelijk, zodat later uitnodigingen voor een volgende Dorpstafel verstuurd kunnen worden.

Er zijn 6 leden of ondersteunende leden van de Gemeenteraad aanwezig. Verder zijn aanwezig Dorpsagente S. Jacobs en Dhr. P. Maas van de Gemeente Middelburg, afdeling Leefomgeving. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

Agenda

De volgorde van de agenda wordt enigszins aangepast. In verband met een vergadering die de Oranjevereniging nog wil houden, wordt het punt ‘Dorpstafelbudget’ gepland voor de pauze.

Verslag

Het verslag van de vorige Dorpstafel wordt goedgekeurd, onder dankzegging aan Carola Wattel.

Politie

Tot genoegen van veel bewoners horen we dat er gelaserd is op de Noordweg. Zoals eerdere metingen uitwijzen worden er, op dat moment, weinig overtredingen geconstateerd. Dat is in tegenstelling tot de indruk die bewoners hebben. Er wordt verzocht te meten als het rustig is, 's morgens vroeg en zeker op zaterdagavond.

Verder zijn er geen schokkende feiten te melden.

Er wordt gevraagd naar een jager, die om deze tijd van het jaar volop aan het jagen is in de omgeving.

De wethouder kan mededelen dat dat mag. De jachtvergunning en wapenvergunning zijn in orde.  Mag je aan de linkerkant van de weg fietsen als er ook rechts een fietspad is, dus voor ons gevoel tegen de richting in? De meningen zijn hierover verdeeld. Er zal in de komende periode gekeken worden wat hier wettelijk over is geregeld.  De onduidelijkheid hierover leidt nu regelmatig tot gevaarlijke situaties, vooral op het onoverzichtelijk gedeelte achter het bushokje, voor de school.

Evaluatie Van Cittersstraat

Dhr. P. Maas is aanwezig om vragen te beantwoorden en eventuele opmerkingen mee te nemen. Vooral de eerste periode van werkzaamheden werd geteisterd door veel regen. Dit gedeelte vergde bovendien de meeste tijd, omdat oude kabels en leidingen verwijderd moesten worden en nieuwe aangelegd. Jammer is het, dat deze aannemer het niet nodig vond een goede wegomlegging aan te geven waardoor heel wat automobilisten zich klem reden, achteruit moesten of de Van Cittersstraat tegen de rijrichting in weer uitreden. Ook voor fietsers ontstonden vaak gevaarlijke situaties, omdat ze door mochten rijden terwijl dat eigenlijk niet kon.

Aannemer Ton, die voor de Gemeente de werkzaamheden uitvoerde, ging zorgvuldiger te werk. Er kwam dan ook een compliment voor het uiteindelijke resultaat. Er zijn bomen besteld om te planten, welke is niet bekend. Het is ook nog te warm en te droog. Er komt verder overleg over de invulling van groen in het dorp. Probleem is dat nu de straat breder lijkt en er te snel wordt gereden. Inwoners van Sint Laurens en bezoekers hebben blijkbaar vaak haast. Jammer, iedereen weet dat het hele dorp 30 km. per uur is.

Dorpstafelbudget

Namens de Oranjevereniging en Dorpsvereniging is gevraagd om een aanvulling van € 300,00 op het eerder toegezegde bedrag. Het budget wordt gebruikt voor de viering van het Sinterklaasfeest.  De vergadering gaat daarmee akkoord.
Er is nog een bedrag van € 163, 48 (?) over.

Groencheque

De groencheque kan gebruikt worden om de appelboom en de roos van Middelburg te plaatsen. Ook het opnieuw aankleden van de groenstrook die overbleef na het maken van de 7 parkeerplaatsen. Vraag is ook lavendel te planten in de boomspiegels in de Meylaan en de Van Bourgondiëlaan. Omdat overleg met Groenbeheer nog moet plaatsvinden, wordt hier geen besluit over genomen.

Kinderspeelplaats

De wethouder geeft uitleg over het gevolgde traject: vraag van kinderen, bezoek aan het Gemeentehuis en bezoek van de wethouder aan de school. De wethouder heeft uitgelegd dat de plannen bewaard blijven en misschien pas uitgevoerd worden als de kinderen van deze kinderen er kunnen spelen. Een plan is bij de inrichting van het akoestisch landschap ruimte te maken voor een crossbaan waarbij de ouderen betrokken worden. (aantekening: ooit is de toezegging gedaan dat dan ook voor een hondenspeelplaats ruimte kan worden gecreëerd.)

Stand van woningbouw

Deze winter zal overleg plaatsvinden met de bewoners over het invullen van de ruimte tussen de Godinstraat en de begraafplaats. Deze ruimte wordt nu nog door de Provincie als inbreiding gezien. Later komt er een besluit dat ook die ruimtes buitengebied zijn en andere vergunningen nodig hebben. De tiny houses bouw staat op een laag pitje. De initiatiefnemers hebben afgehaakt en voor 1 of 2 huisjes kan de Gemeente niet al die kosten maken. Wel wordt het waarschijnlijk mogelijk  huizen te bouwen aan de Wilgenhoekweg. Er wordt gevraagd naar de problemen tussen de Gemeentes en de Provincie. De wethouder zegt alles er aan te doen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Rondvraag

Vraag: is er een terugplantplicht? Nee, die is er niet. Er wordt naar gestreefd dit te doen, maar dat kan niet altijd.

Vraag: hoe zit het met de wifi in het Van Cittershoff?  Daar moet de beheerder zelf voor zorgen. De gemeente heeft faciliteiten aangelegd, maar verder gaat de bemoeienis niet.

Vraag: waarom zijn er aan het begin van de Leliëndaalseweg en aan het eind bij de kruising met de President Rooseveltlaan stukjes berm niet gemaaid?

De Dorpsmanager zal hierop antwoord proberen te krijgen.

 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid.