dorpsvereniging SINT LAURENS

Dorpsvereniging Sint Laurens

Dorpsvisie Sint Laurens 2012, in samenhang met Dorpsplan 2007, geactualiseerd in 2012.

Bestemd voor: Gemeente Middelburg, wethouder J.J. Aalberts; Wijkmanager R. Vermaire:

Voorzitter Werkgroep Belvedère 2, J. Lievense SSB.

Van: Bestuur Dorpsvereniging Sint Laurens

Datum: 22 juni 2012

 

Inleiding

Op verzoek van Werkgroep Belvedère 2 heeft wijkmanager R. Vermaire het bestuur van de Dorpsvereniging Sint Laurens gevraagd haar visie over de toekomst van het dorp te geven in het kader van het project Belvedère 2.

Onderstaand treft u die visie aan.

Feitelijke situatie anno 2012

Het bij de Gemeente al langer bekende Dorpsplan Sint Laurens van 2007 ligt ten grondslag aan deze notitie Dorpsvisie Sint Laurens 2012 en is daarmee onlosmakelijk verbonden. De geactualiseerde versie van het Dorpsplan Sint Laurens gaat bij de notitie Dorpsvisie 2012.

Dorpsvisie 2012
Voor eenvoud van behandeling is per onderstaande onderwerpen onze visie gegeven.
- wonen, woningbouw en woonzorgcomplex
- spel, sport en recreatie

- verkeer en veiligheid

- verbindingen

- scholing en meer

- diversen

Wonen, woningbouw en woonzorgcomplex

Onverkort blijft de visie, die in het Dorpsplan 2007/2012 onder wonen en zorgwoningen is verwoord.

Starterswoningen zijn in voldoende mate aanwezig en te koop.

Het geplande woonzorgcomplex (visie Gemeente) uitbreiden met een verpleegafdeling.

In het algemeen geldt: niet méér bouwen dan strikt noodzakelijk is en dan zoveel mogelijk via het particulier opdrachtgeverschap. Bij bouwplannen ook mogelijk bouwen voor verhuur.

Sport, spel en recreatie

Er dienen voldoende voorzieningen te zijn zijn voor alle leeftijdgroepen in de bevolking in het dorp.

Voor de allerkleinsten: het speeltuintje achter het Van Cittershoff. Net opgeknapt.

Voor de jongeren: de skatebaan en trapveldje.

Sportieve mogelijkheden voor alle leeftijden, w.o. ONDO, Jeu de Boules.

In het algemeen bestaande en nieuwe sportieve mogelijkheden uitbreiden en stimuleren. Biljarten, dansen, tafeltennis en wat maar wordt bedacht.

Wandelroutes, aansluitend aan het Walcherse netwerk, ook inhoudend het ooit toegezegde wandelpad door de St. Laurense Weihoek.

Het herinrichten van het Van Cittershoff, alsmede uitbreiding geven aan mogelijkheden daarin.

Wellicht een seniorencafé.

Verkeer en veiligheid

Een veilige en goed onderhouden Noordweg/ vh. N57 ( tussen Palmenhof en chicane aan het andere eind van het dorp) met behoud van voldoende ruimte voor alle verkeersdeelnemers die van deze weg gebruik moeten maken, incl. landbouwverkeer.

Daarbij tevens te denken aan voetgangers- en fietspaden aan beide zijden van de weg.

Nadere uitwerking is voorbehouden aan de in te richten en toegezegde klankbordgroep.

Verbindingen

Buslijn 133 over de Noordweg moet blijven, eventueel met kleinere bussen.

Bovendien -bij realisatie van het woonzorgcomplex- een verbinding met buslijn 69 te realiseren.

Een integraal en compleet verkeersplan voor het dorp op te stellen en uit te voeren. Dit houdt tevens in het mogelijk maken van twee-richting verkeer op het eerste stukje van de Van Cittersstraat.

Fiets- en voetpaden te realiseren, zoals beschreven bij Verkeer en veiligheid.

Scholing en meer

De basisschool moet blijven bestaan, uit te breiden met naschoolse opvang, peuterspeelzaal en algemene scholingsvoorzieningen. In een adequaat ingericht gebouw.

Diversen

Verfraaing van het dorp is gewenst, o.a. door het tunneltje bij de Palmenhof.

Het schoonmaken en -houden van het dorp is een must. De restauratie van de molen of tenminste het verval van de molenromp tegengaan is zeer aanbevelenswaardig.

Voorzien in picknick mogelijkheden (bijvoorbeeld op de Warande) en honden uitlaat plaatsen. Ter overweging: het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

 

St. Laurens juni 2012

 

naar boven